معرفی مدیران

محسن درواری

رئیس هیئت مدیره


مرتضی درواری

مدیر عامل و مدیر بازرگانی

 

OUR COMNPANY

WHAT CAN WE DO FOR YOU?

data-about-pic2

افتخار همکاری با شرکت های